คลัง MINERE
ประเภท : Roof Top
สถานที่ : คลังมิเนเร่ (MINERE)