อบต. บึงคำพร้อย
ประเภท : Roof Top
สถานที่ : อบต. บึงคำพร้อย
ลูกค้า : อบต. บึงคำพร้อย
พื้นที่ใช้สอย:
ผ้าที่ใช้ : Commercial 95